Miljö och Hållbarhet

Profilernas hållbarhetspolicy

"Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra vår hållbarhetsprofil, från arbetsplatsens dynamik till hela leveranskedjan." - Anton Jacobsson, Ägare


Vad innebär hållbarhet?


Hållbarhet är ett brett begrepp som syftar till att möta dagens behov utan att kompromissa med framtida generationers förmåga att möta sina egna behov. Det handlar om att balansera ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer för att skapa en långsiktig och balanserad utveckling.Inledande ord om vårt hållbarhetsarbete


Vi arbetar med hänsyn till Corporate Social Responsibility (CSR), eller företagens sociala ansvar, representerar en företagsstrategi där organisationer inte bara strävar efter ekonomisk vinst, utan också att ta  ansvar för våra effekter på samhället och miljön. Det innebär en medveten inriktning på att bidra till ett bättre samhälle och en hållbar planet genom våra  affärsverksamheter och beslut.


På det sociala planet handlar CSR om att främja välfärden för alla intressenter, inklusive anställda, kunder, leverantörer och det bredare samhället. Genom att skapa säkra arbetsmiljöer, erbjuda rättvisa löner och möjlighet till utveckling, samt främja mångfald och inkludering. Genom att erbjuda kvalitetsprodukter och tjänster, transparent kommunikation och etisk marknadsföring. På miljöområdet innebär CSR att företag tar hänsyn till sina verkningar på miljön och arbetar aktivt för att minska sin negativa fotavtryck. Genom att arbeta med leverantörer och partners för att säkerställa att hållbarhetsprinciper följs genom hela leveranskedjan.


För företag är CSR inte bara en etisk skyldighet, utan det kan också bidra till affärsframgång genom att stärka varumärkesreputationen, öka kundlojaliteten, minska risker och skapa nya affärsmöjligheter. Genom att integrera socialt och miljömässigt ansvar i sin affärsstrategi kan företag spela en viktig roll i att skapa en mer rättvis, hållbar och blomstrande framtid för alla.Globala målen – För hållbar utvecklingAgenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.


Våra fokusmål


I vår strävan efter att bidra till denna globala agenda identifierar vi särskilt tre mål där vi anser att vår påverkan kan vara mest framträdande och där vi lägger mest av vår energi.Betonar vikten av anständiga arbetsvillkor, ekonomisk tillväxt och anständiga arbetsmöjligheter för alla. Genom att främja inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt kan vi bidra till att minska arbetslösheten och skapa värdiga jobbmöjligheter.

                                                            


Uppmanar till ansvarsfull konsumtion och produktion. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan genom att effektivisera resursanvändningen, minska avfall och främja återvinning. Genom att ta ett proaktivt ansvar för våra produkters livscykler kan vi bidra till en mer hållbar och cirkulär ekonomi.Fokuserar på klimatåtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess påverkan. Med tanke på de allvarliga konsekvenserna av klimatförändringar är det avgörande att vi reducerar våra koldioxidutsläpp, investerar i förnybar energi och anpassar oss till en föränderlig klimat verklighet.


Värt att notera


Det är dock värt att notera att vårt engagemang för hållbarhet inte stannar vid dessa tre mål. Många av de åtgärder och initiativ vi genomför i hållbarhetsväg har en bredare inverkan och bidrar till flera av FN:s globala mål.

Analys av flöde


Genom att analysera varje steg i leveranskedjan, från produktion och distribution till användning och återvinning, kan vi identifiera möjliga förbättringsområden och implementera hållbara lösningar. Denna djupgående analys hjälper oss att fatta informerade beslut, minska vår miljöpåverkan och sträva efter mer resurseffektiva och hållbara leveranslösningar.


Största delen av vår verksamhet är profilkläder, alltså textilier. Majoriteten av råmaterialet vi säljer är bomull. I första hand rekommenderar vi alltid ett urval från ekologiska kataloger, detta är viktigt för oss då till skillnad från vanlig bomull så odlas ekologisk bomull utan några som helst kemiska bekämpnings- eller konstgjorda gödningsmedel vilket leder till att odlingen har en mindre inverkan på vår jord och människorna som odlar bomullen. Det är ofta förekommande att plagg stärks upp med materialet polyester som inte är ett naturmaterial, där blir det extra viktigt att vi i första hand alltid rekommenderar produkter som tillverkas av återvunnen polyester så det inte hamnar direkt i havet, ofta gjort av återvunna PET-flaskor.


Vi har ett nära samarbete med både UPS och Postnord som våra primära fraktbolag för att säkerställa pålitliga och effektiva leveranser till våra kunder. En av de mest framstående aspekterna av detta samarbete är båda företagens starka engagemang för hållbarhet. UPS och Postnord har båda tydligt definierade hållbarhetsmål och har visat en imponerande positiv utveckling varje år när det gäller att minska sina miljömässiga fotavtryck och främja hållbara logistiklösningar. Vi är stolta över att samarbeta med fraktbolag som delar vår vision om en mer hållbar framtid och som kontinuerligt strävar efter att förbättra sin miljöpåverkan. Genom detta partnerskap kan vi inte bara säkerställa effektiva leveranser till våra kunder, utan också bidra till en mer hållbar och ansvarsfull global logistikindustri. För att konkretisera deras positiva miljöpåverkan så kan vi konstatera att Postnord mellan 2022–2024 investerade 1,2 miljarder kronor för omställningen av deras fordonsflotta. Av alla fordon går 36 procent redan på el och de har redan installerat över 800 laddboxar runt om i Sverige. UPS har under det senaste året utökat deras globala vagnpark med 15 600 fordon som drivs med alternativa bränslen, inklusive mer än 1 000 helt elektriska och hybridfordon. De gör även aktiviteter som att plantera 28 miljoner träd sedan 2012 som en del av deras mål på 50 miljoner senast 2030 för att bidra till skapandet av en grönare värld.


Vi använder huvudsakligen återanvända kartonger tillsammans med miljövänlig tejp i våra förpackningslösningar. Denna tejp är inte bara enkel att återvinna utan är också tillverkad av mestadels förnybar råvara. Genom att välja dessa hållbara material bidrar vi till att minska vår miljöpåverkan och främja en mer cirkulär ekonomi.


Vi strävar efter att ge våra kunder all nödvändig information genom att förmedla tydliga tvättråd för att säkerställa att produkterna behåller sin kvalitet och hållbarhet över tid. Vi uppmuntrar också aktivt våra kunder att inte kasta bort textilier som brännbart avfall. Istället, om ett plagg inte är märkt, uppmanar vi dem att skicka det till second hand eller skänka det till välgörenhet. När det kommer till textilåtervinning av profilerade kläder som är trasiga, smutsiga eller inte anses kunna säljas, ser vi till att påminna våra kunder om att dessa material inte ska gå  till spillo. Istället kan de lämnas in på textilåtervinning och användas för andra ändamål som till exempel trasor, stoppning eller isolering, vilket bidrar till att minska avfall och främja en mer hållbar hantering av textilier.


Vi strävar efter en nollvision när det gäller flygfrakt för att minska vår miljöpåverkan. Genom att arbeta proaktivt och långsiktigt med våra kunder strävar vi efter att inspirera dem att planera sina inköp i förväg. Genom att förutse och samordna leveranser kan vi välja mer miljövänliga fraktalternativ, som till exempel fartygstransporter, där vi kan uppnå en hög fyllnadsgrad och därigenom minska det totala koldioxidavtrycket för våra leveranser.Certifieringar 


Då vi arbetar nära och frekvent med våra textilgrossister är det viktigt för oss att följa upp hur de arbetar med hållbarhet. 


Vår huvudpartner har samarbetat med samma  textiltillverkare i Bangladesh i över 27 år, ett partnerskap som har blomstrat genom åren. Tillsammans har de flera prestigefyllda certifieringar som vittnar om deras  strävan efter kvalitet, hållbarhet och socialt ansvar. Varje produkt bär stolt en eller flera av de erkända certifieringarna: OEKO-TEX®, GOTS och/eller OCS-Blended.


OEKO-TEX® STANDARD 100 certifieringen garanterar att produkterna uppfyller strikta humanekologiska kriterier och är fria från skadliga kemikalier. Denna certifiering är en symbol för vår omsorg om konsumenternas välbefinnande och hälsa.


GOTS-certifieringen står som ett bevis på vår leverantörs engagemang för både miljömässiga och sociala aspekter genom hela produktionsprocessen. Den spänner över allt från ekologisk odling till slutlig produkt och framhäver en helhetsinriktad ansats till hållbarhet.


Organic Content Standard (OCS) är en ytterligare markör för vårt åtagande att främja ekologiskt odlade material. Den tredjepartsverifierade certifieringen, förvaltad av Textile Exchange, möjliggör en transparent och spårbar leverantörskedja.


Utöver dessa certifieringar är vår huvudpartner också stolt över att vara certifierad enligt ISO 9001. Denna internationella standard sätter en tydlig ram för kvalitetsledningssystem och bygger på sju grundläggande principer: kundfokus, ledarskap, medarbetarengagemang, processinriktning, förbättring, faktabaserade beslut och relationshantering. Denna certifiering stärker förmågan att kontinuerligt förbättra och leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas höga förväntningar.


Som ett ungt företag strävar vi ständigt efter att höja våra standarder och säkerställa kvaliteten på våra produkter och tjänster. En av våra huvud ambitioner för 2024 är att själva genomföra ISO 9001-certifieringen. Genom denna certifiering strävar vi efter att bevisa vår förmåga att leverera konsekvent hög kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar.Frågeställningar


I dagens globala affärslandskap är hållbarhet inte längre en valmöjlighet utan en nödvändighet för företag som strävar efter långsiktig framgång och ansvarsfull verksamhet. För företag som är engagerade i produktion innebär detta en rad komplexa utmaningar och möjligheter. Genom att ställa rätt frågor och aktivt söka svar på dessa kan företag identifiera strategiska vägar för att förbättra sin hållbarhetsprofil och minimera sin miljöpåverkan. Nedan följer några centrala frågeställningar som vi ställer oss och arbetar med framåt i strävan efter en mer hållbar produktion.


  • Hur kan vi optimera våra produktionsprocesser för att minska energiförbrukningen och därmed minska vårt koldioxidavtryck?

  • Vilka alternativa och hållbara material kan vi använda i vår produktion för att minska vår miljöpåverkan?

  • Hur kan vi implementera återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara förpackningslösningar för att minska avfall och främja en cirkulär ekonomi?

  • Hur kan vi säkerställa att våra leverantörer och underleverantörer följer hållbarhetsprinciper och etiska arbetsvillkor?

  • Vilka initiativ kan vi ta för att främja återanvändning och återvinning av produkter efter deras livslängd?

  • Hur kan vi integrera principer för socialt ansvarstagande och inkludering i vår produktionsstrategi?

  • Vilka åtgärder kan vi vidta för att minimera utsläpp av förorenande ämnen?

  • Vilka incitament och utbildningsprogram kan vi erbjuda våra anställda för att främja en kultur av hållbarhet och ständig förbättring inom vår produktionsverksamhet?